มันเป็นประสบการณ์ ที่อ่านจากหนังสือเล่มอื่นไม่เข้าใจ

คุณทวิรัศมิ์ โฆษิตบันเทิง
ผู้อบรมในหลักสูตร Mindfulness

อาจารย์โค้ชได้ตรงจุด ตรงประเด็นมากๆ

คุณพรพรรณ จงอรุณงามแสง
ผู้อบรมในหลักสูตร Powerful mindset