• หลักสูตร 2 วันนี้เกิดจากการผนวกรวมของสองหลักสูตรทรงพลัง คือ Mindsets for HAPPINESS at WORK และ Mindsets for SUCCESS at WORK.
 • หลักสูตรนี้เน้นสามเรื่องคือ ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติการทำงานเชิงรุกและทัศนคติเชิงเติบโต
 • เมื่อเรียนทั้งสองวันเต็ม ผู้เรียนและองค์กรจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการร้อยเรียงเรื่องราว และได้ฝึกบนโจทย์จริงอย่างต่อเนื่องและ เต็มที่หลักสูตรนี้เริ่มต้นด้วยการใช้แนวปฏิบัติของโค้ชชิ่งมาทำความชัดเจนของโจทย์ที่เจอในชีวิตทำงานจริงๆ  และสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมในคลาสสองวันนี้คือได้รับการโค้ชส่วนตัวโดยผู้สอน ทำให้ชัดเจนกับแนวปฏิบัติมากขึ้น
 • แนวคิดเรื่องทัศนคติเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากนัก แต่ช่วยให้คนเห็นตัวเองและนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นความพิเศษของคลาสของเรา

  ทัศนคติคือรูปแบบการมอง คิด และตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

  • ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองด้วยการกระทำของเรา ทัศนคติบางอย่างให้พลังและส่งเสริมความสุขและความสำเร็จในชีวิต ในขณะที่ทัศนคติบางอย่างบั่นทอนพลังในชีวิตและปิดกั้นความสุขและความสำเร็จ

  • Mindsets for HAPPINESS at Work เป็นหลักสูตรหนึ่งวันเต็มที่เน้นการปฏิบัติ เรามุ่งที่นำเสนอ “การคิดบวก” ในแง่มุมที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริง  คุณจะสัมผัสถึงพลังที่มหาศาลของการ
  • “คิดบวก” ซึ่งต่างจาก “โลกสวย” การคิดบวกที่แท้จริงทำให้เกิดพลัง – นั่นคือพลังในการคิด และทำสิ่งต่างๆ  อันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเอง ผู้อื่น และโลกใบนี้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ  การแก้ปัญหาในชีวิตและการทำงานจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
  • อินสปายรา นำเสนอการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเอาองค์ความรู้ที่น่าสนใจชั้นนำของโลก รวมกับเทคนิคการฝึกฝนและแก้ปัญหาจริง ทุกคนที่เข้ามาด้วยปัญหา จะเดินออกไปด้วยคำตอบ

  ทัศนคติคือรูปแบบการมอง คิด และตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

 • ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองด้วยการกระทำของเรา ทัศนคติบางอย่างให้พลังและส่งเสริมความสุขและความสำเร็จในชีวิต ในขณะที่ทัศนคติบางอย่างบั่นทอนพลังในชีวิตและปิดกั้นความสุขและความสำเร็จ
 • Mindsets for SUCCESS at Work เป็นหลักสูตรหนึ่งวันเต็มที่เน้นการปฏิบัติ เรามุ่งที่นำเสนอ “ทัศนคติเชิงรุก” และ “ทัศนคติเชิงเติบโต” ในแง่มุมที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริง  คุณจะสัมผัสถึงแก่นแท้ของการมองโลกแนวนี้ที่เหมือนการติดเทอร์โบให้ชีวิต ทำให้คุณมีพลังในการแก้ปัญหา เป็นเจ้าของในการขับเคลื่อนชีวิต การเรียนรู้ และการเติบโตของชีวิตตัวเอง  คุณจะได้เรียนรู้วิธีคิดที่ทำให้คุณโตได้เร็วและไปได้ไกล  และเป็นวิธีคิดที่สำคัญอย่างยิ่งกับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบัน
 • อินสปายรา นำเสนอการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเอาองค์ความรู้ที่น่าสนใจชั้นนำของโลก รวมกับเทคนิคการฝึกฝนและแก้ปัญหาจริง ทุกคนที่เข้ามาด้วยปัญหา จะเดินออกไปด้วยคำตอบ

 • ในโลกการทำงานและชีวิตส่วนตัว มีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสุขและสำเร็จของคนทำงาน เพราะ EQ เป็นเรื่องของการเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถทำงานเป็นทีมและร่วมมือกันได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาเรื่องงานด้วยความเข้าใจและไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์
 • ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะทำความเข้าใจเบื้องลึกของแต่ละองค์ประกอบของ EQ โดยเน้นการมองตนเองในบริบทของชีวิตการทำงานจริงๆ เราไม่สอนแค่นิยามของ EQ แต่ลงรายละเอียดถึงพฤติกรรมที่เราทุกคนพบเห็นได้ทั่วไปในที่ทำงาน เสริมสร้างความตระหนักรู้ของตนเอง  และคลาสนี้จะสอนต่อไปถึงวิธีการฝึกเพื่อเพิ่ม EQ และจบลงด้วย action plan ที่นำไปฝึกต่อได้จริง

 

 • ในโลกธุรกิจและการทำงาน มีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสุขและสำเร็จของคนทำงาน เพราะ EQ เป็นเรื่องของการเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งในบทบาทผู้นำยิ่งมีความสำคัญมากเพราะช่วยให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับผู้อื่น สามารถนำพาผู้คนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วย  

 • หลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร EQ at WORK เราจะมีการทบทวนความเข้าใจองค์ประกอบหลักของ EQ และลงลึกเชิงพฤติกรรมของผู้นำและผลกระทบที่มีต่อคนอื่นในทีมและองค์กร  เพิ่มความตระหนักรู้ในภาวะผู้นำของตนเอง  และคลาสนี้จะต่อยอดไปถึงวิธีการฝึกเพื่อประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ  ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะเพิ่มพลัง EQ ให้ทั้งตัวผู้นำและทีมงาน


สติ
หรือ ความรู้สึกตัว ที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณนั้น แท้จริงแล้ว เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการปัญหา ทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์
สติ ทำให้คุณเห็นความคิดและความรู้สึกตัวเอง และจัดการมันได้ก่อนที่มันจะจัดการคุณ
สติ เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยในการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
ด้งนั้น ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรจึงจำเป็นมากที่จะต้องให้เครื่องมือนี้กับพนักงานทุกคน
มาเรียนรู้เรื่องของสติ หรือ Mindfulness ที่เน้นการใช้งานในชีวิตทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสั้นๆตลอดสองวัน ตามแบบฉบับของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Action Learning) ผนวกด้วยการวิเคราะห์โจทย์จริงจากชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวของผู้อบรมทุกท่าน
ผู้เรียนจำนวนมากที่คอนเฟิร์มว่าชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น
และสามารถก้าวข้ามปัญหาบางอย่างไปได้ด้วยสติ