“เราไม่มีทฤษฎีผู้นำที่แปลกใหม่

ทฤษฎีในโลกนี้มีเยอะแล้ว

แต่เรามี กระบวนการ 

ที่ช่วยให้ผู้นำเห็น มุมมองใหม่ๆ…

โดยเฉพาะ เกี่ยวกับตัวเขาเอง

อาจารย์เอ้ – อิศรา สมิตะพินทุ

ความพิเศษของอินสปายรา

คือ การใช้วิธีการผสมผสาน เพื่อให้คนเรียนรู้ด้วยการเห็นตัวเองและแก้ปัญหาได้เอง

 

หลักการ Action Learning

1. การเรียนรู้เพื่อการลงมือแก้ปัญหาบางอย่าง

(Learning for doing)

เป้าหมายต้องชัดเจน ว่าเราจะเรียนรู้สิ่งนี้ไปเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาเรื่องอะไรในชีวิต ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อประดับความรู้เฉยๆ

2. การเรียนรู้จากการลงมือทำ

(Learning from doing)

การทดลองทำบางอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ ได้ข้อสรุปที่มีประโยชน์ คนเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองในเรื่องนั้น ๆ แม้เราได้ฟังบทเรียนอะไรซ้ำ ๆ จากคนอื่น บทเรียนจะมีคุณค่า และคงอยู่นานกว่าถ้าเราได้สัมผัสประสบการ์และได้บทสรุปนั้นด้วยตัวเอง

วิถีนี้คือการมุ่งให้คนสร้างแก่นที่แข็งแรงภายในตนเอง
เชื่อมั่นและแก้ปัญหาได้เองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง